[1]
Mai Anh Đào T. và HuyN.V. 2020. Nhận xét đặc điểm lâm sàng của lác cơ năng có hội chứng A-V . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 6 (tháng 12 2020), 64-68.