[1]
Phương T.T. 2019. Quy trình điều trị trầm cảm bằng kỹ thuật kích thích từ xuyên sọ. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 14, 4 (tháng 7 2019).