[1]
HướngN.V. và PhiL.T. 2019. Nghiên cứu mối liên quan của thuốc kháng động kinh phenobarbital đến sa sút trí tuệ trên bệnh nhân động kinh cơn lớn vô căn người trưởng thành . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 14, 1 (tháng 2 2019), 11-16.