[1]
MinhP.N., Nghĩa Đinh V., SơnN.T. và HảiL.T.T. 2020. Một số đặc điểm giải phẫu nhánh tận thái dương - trán dây thần kinh mặt chi phối cơ trán ở người Việt trưởng thành. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 5 (tháng 11 2020).