[1]
ThanhN.X., ThắngP., HuyềnV.T.T. và AnhN.T. 2020. So sánh trắc nghiệm đánh giá nhận thức Montreal với trắc nghiệm đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu trong sàng lọc sa sút trí tuệ. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 5 (tháng 11 2020).