[1]
AnhB.T.V. 2018. Laser quang động trong điều trị tân mạch dưới võng mạc vùng hoàng điểm do các bệnh ngoài thoái hoá hoàng điểm tuổi già. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 5 (tháng 11 2018).