[1]
NguyênT.T. và Hưng N.D. 2020. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và sự hiện diện của tụ cầu vàng trong các tổn thương trứng cá bọc. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 7 (tháng 11 2020), 27-32.