[1]
TuấnP.A. và NgọcN.V. 2018. Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh giãn phế quản trên cắt lớp vi tính. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 4 (tháng 10 2018).