[1]
NgầnN.H., LậpH.K., SinhN.P., TuấnT.V., TuấnN.M. và HàT.M. 2018. Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phục hồi chức năng sau đột quỵ não tại thành phố Thái Nguyên . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 4 (tháng 10 2018).