[1]
HưngN.M., HùngT.T., BằngN.V., BaN.V., ChuyênN.V. và QuangL.B. 2018. Đặc điểm bệnh tật của cộng đồng khu vực biên giới Tây Nguyên. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 4 (tháng 10 2018).