[1]
MinhN.T., LâmQ.H. và TiếnN.V. 2018. Tỷ lệ hình thành và chất lượng phôi nang trong nuôi cấy phôi ở nồng độ oxy thấp. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 4 (tháng 10 2018).