[1]
TuấnP.A. và ViệnM.V. 2018. Đặc điểm hình ảnh u tuyến ức ở bệnh nhân nhược cơ trên cộng hưởng từ đối chiếu với típ mô bệnh và giai đoạn bệnh. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 4 (tháng 10 2018).