[1]
LamN. Đức và ĐàoL.T.A. 2018. So sánh tác dụng không mong muốn của gây tê ngoài màng cứng bằng hỗn hợp ropivacain - fentanyl với bupivacain - fentanyl để giảm đau trong chuyển dạ đẻ. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 4 (tháng 10 2018).