[1]
CungL.X. và NgânN. Đình 2018. Đánh giá kết quả điều trị đục thể thủy tinh sau ghép giác mạc bằng phẫu thuật phaco. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 4 (tháng 10 2018).