[1]
HàoN.T. và HoàngN.V. 2018. Yếu tố nguy cơ tim mạch trên bệnh nhân vảy nến. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 4 (tháng 10 2018).