[1]
TâmH.T.X., VânB.T. và ÁnhT.N. 2018. Đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân vảy nến có hội chứng chuyển hóa. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 4 (tháng 10 2018).