[1]
HùngN.X. và PhươngN.T. 2018. Kết quả điều trị rò hậu môn phức tạp tại Bệnh viện Việt Đức . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 13, 3 (tháng 6 2018).