[1]
Hồng AnhT. và Đình CẩmT. 2020. Khảo sát mối liên quan giữa kiểm soát huyết áp với tình trạng hoạt động chức năng ở người cao tuổi. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 4 (tháng 4 2020).