[1]
Tuấn KhoaB., Thu HàL., Quốc BảoD., Đức SơnN., Thị Thuỳ LinhN., Thị HuyềnT., Thị QuếL. và Trà MiN. 2020. Đánh giá thực trạng phẩm chất của đội ngũ cán bộ quân y công tác tại Bệnh viện Quân y 2018-2019 . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 4 (tháng 4 2020).