[1]
Đình NgânN. và Xuân CungL. 2020. Một số yếu tố ảnh hưởng đến thời gian liền biểu mô ở mắt loét giác mạc khó hàn gắn được điều trị ghép màng ối thay thế. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 4 (tháng 4 2020).