[1]
Minh XuânN. 2020. So sánh sự phát triển thể chất của trẻ sinh ra theo phương thức chuyển phôi tươi và chuyển phôi trữ. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 4 (tháng 4 2020).