[1]
Thị Khánh TườngT. 2020. So sánh tỷ lệ tiệt trừ Helicobacter pylori của phác đồ 4 thuốc chứa levofloxacin với phác đồ 3 thuốc chứa levofloxacin ở bệnh nhân thất bại với phác đồ 3 thuốc chuẩn . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 4 (tháng 4 2020).