[1]
Đặng Phương ChiB. và Đặng Minh TríB. 2020. Nghiên cứu mối liên quan giữa giai đoạn bệnh, AFP, AFP-L3, siêu âm, CT xoắn ốc 3 thì với dấu ấn HBsAg ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 4 (tháng 4 2020).