[1]
LệV.T. và Đức HảiN. 2020. Đánh giá mối liên quan giữa tổn thương cơ quan đích và biến thiên huyết áp 24 giờ ở bệnh nhân > 60 tuổi bị tăng huyết áp. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 4 (tháng 4 2020).