[1]
Trường SơnP. 2020. Nghiên cứu đặc điểm điện sinh lý và kết quả triệt đốt ngoại tâm thu thất nguyên phát đường ra thất phải. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 4 (tháng 4 2020).