[1]
Văn Chiến Đỗ, Thành HuyN. và Nguyên SơnP. 2020. Bệnh tim mạch trong đại dịch COVID-19 . Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 15, 4 (tháng 4 2020).