[1]
HoaN.N. và BìnhT.T. 2020. Đánh giá hiệu quả của chốt sợi trong phục hồi thân răng hàm lớn. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy. 14, 2 (tháng 11 2020), 96-101.