NinhNguyễn Đức, KỳThái Doãn, GhiNguyễn Hải, và QuangNguyễn Ngọc. 2021. “Đặc điểm lâm sàng Và hình ảnh nội Soi chảy máu Tiêu Hoá Do loét Dạ dày Tá tràng ở bệnh nhân Có dùng thuốc chống huyết khối”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 16 (5). https://doi.org/10.52389/ydls.v16i5.801.