NinhN. Đức; KỳT. D.; GhiN. H.; QuangN. N. Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh nội soi chảy máu tiêu hoá do loét dạ dày tá tràng ở bệnh nhân có dùng thuốc chống huyết khối. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, v. 16, n. 5, 31 tháng 7 2021.