Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ gamma-glutamyl transferase huyết tương với hội chứng chuyển hóa

  • Nguyễn Cẩm Thạch Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đàm Thị Huyền Thanh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Văn Tuyến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Đinh Thị Thảo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Main Article Content

Keywords

Hội chứng chuyển hóa, gamma-glutamyl transferase, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu mối liên quan giữa nồng độ gamma-glutamyl transferase (GGT) huyết tương với hội chứng chuyển hóa (Metabolic syndrome - MS) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang trên 104 bệnh nhân có MS và 108 bệnh nhân không có MS đến khám và điều trị ngoại trú tại Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/04/2021. Kết quả: Nồng độ GGT huyết tương nhóm bệnh nhân có MS (59,83 ± 47,9U/L) cao hơn so với nhóm không có MS (42,09 ± 18,21U/L) với p<0,05. Nguy cơ mắc MS ở nhóm nồng độ GGT huyết tương tăng (> 61U/l) so với nhóm nồng độ GGT bình thường: OR = 2,715; 95% CI 1,406 - 5,246 với p<0,05. Trong đó, nhóm nồng độ GGT từ > 61 - 122U/l có OR: 1,03; 95% CI: 1,26 - 2,05 với p<0,05; nhóm nồng độ GGT trên 122U/l có OR = 2,14; 95% CI: 1,33 - 6,05 với p<0,001. Kết luận: Nồng độ GGT huyết tương bệnh nhân có MS (59,83 ± 47,9U/L) cao hơn so với bệnh nhân không có MS (42,09 ± 18,21) với p<0,05. Tăng nồng độ GGT huyết tương làm tăng khả năng xuất hiện hội chứng chuyển hóa (OR 2,715; 95% CI: 1,406 - 5,246; p<0,05).

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Eckel RH, PZ Grundy Sm Fau - Zimmet, and Zimmet PZ (2005) The metabolic syndrome. Lancet 365(1474-547X (Electronic)): 1415-1428.
2. Grundy SM et al (2008) Metabolic syndrome pandemic. Arterioscler Thromb Vasc Biol 28(1524-4636 (Electronic)): 629-636.
3. Whitfield JB et al (2001) Gamma glutamyl transferase. Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences 38(4)(1040-8363): 263-355.
4. Kasapoglu B et al (2010) Role of GGT in diagnosis of metabolic syndrome: A clinic-based cross-sectional survey. Indian J Res Med 132(0971-5916): 56-61.
5. Alberti KG, Zimmet P, Shaw J, IDF Epidemiology Task Force Consensus Group (2005) The metabolic syndrome-a new world wide definition. Lancet 366: 1059-1062. DOI: 10.1016/S0140-6736(05)67402-8.
6. Pucci G et al (2017) Sex- and gender-related prevalence, cardiovascular risk and therapeutic approach in metabolic syndrome: A review of the literature. Pharmacol Res 120: 34-42.
7. Lee JG et al (2009) Multiple biomarkers and their relative contributions to identifying metabolic syndrome. Clinica Chimica Acta, 408(1873-3492 (Electronic)): 50-55.
8. Lee DS et al (2007) Gamma glutamyl transferase and metabolic syndrome, cardiovascular disease, and mortality risk: The Framingham Heart Study. Arterioscler Thromb Vasc Biol 27(1)(1524-4636 (Electronic)): 127-133.
9. Liu CF et al (2012) Gamma-glutamyltransferase level and risk of hypertension: A systematic review and meta-analysis. Plos one 7(11): e48878. doi: 10.1371/journal.pone.0048878.