Nghiên cứu đặc điểm chỉ số khối cơ thất trái sau thay van điều trị hẹp van động mạch chủ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  • Ngô Tuấn Anh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Nguyễn Trường Giang Học viện Quân y

Main Article Content

Keywords

Chỉ số khối cơ thất trái, thay van động mạch chủ

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét thay đổi chỉ số khối cơ thất trái (Left ventricular mass index: LVMI) và yếu tố liên quan ở bệnh nhân thay van điều trị hẹp van động mạch chủ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đối tượng và phương pháp: 67 bệnh nhân được phẫu thuật thay van điều trị hẹp van động mạch chủ. Nghiên cứu mô tả, không đối chứng với các biến số: LVMI, xác suất LVMI trở về bình thường sau mổ, phân tích R các yếu tố tương quan như tăng huyết áp, đái tháo đường, bất tương hợp van - bệnh nhân (PPM),… Kết quả: LVMI giảm có ý nghĩa sau mổ với p<0,05. Xác suất ước tính LVMI về bình thường ở tháng 24 là 55%, tháng 48 là 37,9%. LVMI theo dõi trung hạn tương quan tuyến tính với trước mổ (r = 0,44, p<0,001). Tăng huyết áp và PPM ảnh hưởng rõ rệt với LVMI với R2 = 0,244 và nhóm không tăng huyết áp LVMI về bình thường bằng 3,62 lần so với nhóm tăng huyết áp (p<0,05). Kết luận: Sau thay van LVMI giảm theo thời gian, xác suất LVMI trở về bình thường liên quan chặt chẽ với LVMI trước mổ, tăng huyết áp và PPM.

Article Details

Các tài liệu tham khảo

1. Đỗ Doãn Lợi (2014) Hẹp van động mạch chủ. Hội Tim mạch học Việt Nam.
2. Phạm Nguyễn Vinh (2013) Bệnh học tim mạch. Nhà xuất bản Y học, tập 2.
3. Man DL et al (2015) Braunwald’s heart disease: A textbook of cardiovascular medicine, 10th edition. Saunders, an imprint of Elsevier Inc, Philadelphia.
4. Nishimura, Rick A et al (2017) 2017 AHA/ACC focused update of the 2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with valvular heart disease: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines 70(2): 252-289.
5. Kinno M, Waller AH, Gardin JM (2016) Approaches to echocardiographic assessment of left ventricular mass: What does echocardiography add? JACC Journals on ACC.org.
6. Gaudino M (2005) Survival after aortic valve replacement for aortic stenosis: Does left ventricular mass regression have a clinical correlate?. Eur. Heart J 26(1): 51-57.
7. Mack MJ (2015) 5-year outcomes of transcatheter aortic valve replacement or surgical aortic valve replacement for high surgical risk patients with aortic stenosis (PARTNER 1): A randomised controlled trial. Lancet 385(9986): 2477-2484.
8. Roscitano A (2005) Indexed effective orifice area after mechanical aortic valve replacement does not affect left ventricular mass regression in elderly. European journal of cardio-thoracic surgery 29(2): 139-143.
9. Lund O, Emmertsen K, Dørup I et al (2003) Regression of left ventricular hypertrophy during 10 years after valve replacement for aortic stenosis is related to the preoperative risk profile. Eur. Heart J 24(15): 1437-1446.
10. Mehta RH, Bruckman D, Tsai T et al (2001) Implications of increased left ventricular mass index on in-hospital outcomes in patients undergoing aortic valve surgery. J. Thorac. Cardiovasc Surg 122(5): 919-928.